- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
ChemTech ProSynTech
ChemTech ProSynTech

 

ChemTech – ProSynTech
Inżynieria i Technologia Chemiczna
ul. Podwalna 23, 41-260 Sławków
tel./fax: (12) 654 22 55
Kierujący ChT-PST: Wojciech Lasek
Osoba do kontaktu: Wojciech Lasek
tel. GSM: 602 369 210
e-mail: chemtech@chello.pl


 

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GARBARSKICH, W TYM STAŁYCH ODPADÓW CHROMOWYCH, W POŁĄCZENIU Z PRZEROBEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH, W TYM OSADÓW ZAWIERAJĄCYCH CHROM(III)


Opis projektu:


Istotą koncepcji zaprezentowanej w powyższym projekcie jest innowacyjny sposób recyklingu wszystkich odpadów z produkcji skór chromowych, w którym wszelkie uciążliwe zanieczyszczenia są selektywnie usuwane i przetwarzane w produkty rynkowe. Specjalnym aspektem projektu jest możliwość wspólnej przeróbki złożonych osadów ścieków chromowych i osadów ścieków komunalnych. Silnie zanieczyszczone wody ściekowe, które na skutek wysokiej wartości pH są trwale związane z osadami chromowymi, dzięki zastosowaniu tej metody ulegają oczyszczeniu do poziomu umożliwiającego ich bezpośrednie wprowadzenie do wód powierzchniowych lub użycie do sporządzania roztworów roboczych stosowanych w cyklu technologicznym. Organiczna pozostałość obu osadów jest kluczowym składnikiem szeregu mieszanych organiczno/mineralnych preparatów nawozowych. Cały chrom(III) zawarty w obcinkach, dwoinach i strużynach skórzanych jest wymywany w formie silnych kompleksów, po czym wytrąca się go do postaci wodorotlenku, który jest odsączany, a zarazem zachodzi odzysk czynnika kompleksującego. Chromowe placki filtracyjne używane są do wytwarzania garbnika. Oczyszczony kolagen skór służy jako surowiec do produkcji żelatyny technicznej, biopolimerów lub nawozów organicznych.
Procedura oczyszczania osadów ścieków garbarskich ma również innowacyjny charakter. Cr(III) i Fe(III), w postaci odpowiednio ukształtowanych kompleksów anionowych, razem z nadmiarem chlorków zastępowane są w wodach ściekowych przez siarczany. Służy temu ekstrakcja ciecz/ciecz z użyciem katalizatora przeniesienia międzyfazowego. Wyekstrahowane indywidua są z kolei wprowadzane z fazy organicznej do stężonego wodnego roztworu wodorosiarczanów, gdzie następuje ich selektywny rozdział wskutek dużych różnic rozpuszczalności. Zregenerowany katalizator w fazie organicznej wraca do procesu. Wszystkie sole nieorganiczne, zarówno te wydzielone selektywnie ze strumienia wód ściekowych w kolejnych fazach procesu, jak i te uzyskane wskutek wysolenia wodorosiarczanami, po oczyszczeniu tworzą pełnowartościowe produkty.


Innowacyjność projektu:


=>Związki chromu(III) usuwa się z garbowanej tkanki kolagenowej jako kompleksy silniejsze niż te, które wytworzyły się pomiędzy kationami Cr(III), a grupami funkcyjnymi białka w procesie garbowania =>Cr(III) i Fe(III) obecne w osadach ściekowych przekształca się w kompleksy anionowe o żądanej trwałości i ładunku elektrycznym, a następnie ekstrahuje się je wraz z nadmiarem chlorków do fazy organicznej przy pomocy katalizatora przeniesienia międzyfazowego =>Roztwory ekstrakcyjne cyrkulują w cyklach zamkniętych typu: ekstrakcja – regeneracja ekstrahenta =>Kolagen oczyszczonych odpadów skórzanych ma zachowaną pierwotną strukturę włóknistą i służy jako surowiec do otrzymywa-nia innych produktów, w tym także innowacyjnych =>Warunki procesowe są wyjątkowo łagodne, a sam proces przebiega w sposób bezodpadowy, bezściekowy i bezwyziewowy.


Twórcy projektu:


Projekt opracował Wojciech Lasek, na bazie wcześniejszych prac badawczych wykonanych przez zespół w składzie: Mieczysław Gajewski, Maria Jesionek, Halina Kostrzewa, Wojciech Lasek, Ewa Magdziarz, Urszula Majewska, Lidia Mazur, Maria Pawłowa, Małgorzata Przybyłek, Jadwiga Rudecka, Włodzimierz Siepracki, Alicja Wydra et al.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości