- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Zakład Aparatury Pomiarowej KWANT Sp. z o.o.
Zakład Aparatury Pomiarowej KWANT Sp. z o.o.

 

Zakład Aparatury Pomiarowej
KWANT Sp. z o.o.
ul. Słomiana 17, 30-316 Kraków
tel.: (12) 269 07 20, fax: (12) 269 07 25
e-mail: kwant-inst@kwant-inst.pl
Prezes Zarządu: dr inż. Bogdan Niewczas
Osoba do kontaktu: dr inż. Bogdan Niewczas
tel.: (12) 269 07 20
e-mail: BogdanNiewczas@kwant-inst.pl
www.kwant-inst.pl

SYSTEM KONTROLI PROCESU SPALANIA PYŁU WĘGLOWEGO
W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH


Opis projektu:


W odpowiedzi na wprowadzenie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 roku w sprawie standardów emisyjnych (Dz. U. 03.163.1584 z 18.09.2003) zaostrzonych norm emisji NOx wymagających gruntownej modernizacji technologii spalania węgla w kotłach energetycznych Zakład Aparatury Pomiarowej KWANT Sp. z o.o. opracował technologię do kontroli procesu spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych. Technologia wykorzystuje system APF pozwalający na ciągłą i precyzyjną kontrolę dystrybucji paliwa dla poszczególnych palników kotła energetycznego oraz system AWP4, który on-line monitoruje udział niespalonego węgla w popiele bezpośrednio w kanale spalin kotła.
Dzięki ciągłym pomiarom dokonywanym przez system APF możliwe jest skorygowanie wartości współczynników nadmiaru powietrza jak i sterowanie ilością podawanego paliwa do poszczególnych palników, a zatem spalanie może być realizowane w sposób zgodny z zadanym algorytmem optymalizującym. Metoda pomiaru stężenia cząstek pyłu węglowego stosowana w analizatorze APF oparta jest o analizę zmian różnicy faz fali elektromagnetycznej generowanej w pyłoprzewodzie ze zmienną częstotliwością. Do pomiaru prędkości pyłu węglowego zastosowana została metoda tryboelektryczna pozwalająca uzyskać wysoką dokładność pomiaru prędkości cząstek. Wydatek masowy cząstek wyliczany jest z iloczynu prędkości i stężenia cząstek.
Drugie ogniwo systemu do kontroli procesu spalania stanowi mikrofalowy analizator niespalonego węgla w popiele. W analizatorze pomiar udziału masowego węgla w próbce popiołu dokonywany jest w oparciu o analizę parametrów rezonansu fali elektromagnetycznej w głowicy pomiarowej, w której podczas pomiaru umieszczona jest próbka badanego popiołu. Technologia ta pozwoliła wyeliminować wszystkie niedogodności dotychczas stosowanej metody optycznej takie jak: wpływ gatunku węgla na dokładność pomiaru, częste i uciążliwe pomiary korekcyjne, konieczność częstych kalibracji oraz wpłynęła znacząco na poprawę dokładności pomiarowej. W przypadku obu systemów APF i AWP4 możliwa jest zdalna diagnostyka pracy urządzeń przez serwis producenta.


Innowacyjność projektu:


Opracowana przez ZAP KWANT Sp. z o.o. technologia do kontroli procesu spalania w kotłach energetycznych pozwala na modernizację kotłów energetycznych w Polsce i w Europie w sposób umożliwiający ich dalsze funkcjonowanie po roku 2016. Wysoki światowy poziom technologiczny potwierdzony licznymi patentami (w tym patent US 7,066,008), łatwa i przyjazna dla użytkownika obsługa systemów pomiarowych, a także konkurencyjne w stosunku do oferowanych na rynku rozwiązań koszty wdrożenia i eksploatacji technologii decydują o ich innowacyjnym charakterze. Podkreślić należy, iż omawiana technologia posiada duże szanse eksportowe, o czym świadczy obserwowane zainteresowanie elektrowni min. z Wielkiej Brytanii i z innych krajów.


Twórcy projektu:


dr inż. Bogdan Niewczas, dr inż. Andrzej Nowakowski, dr inż. Józef Felis, mgr Paulina Piwowarczyk, mgr inż. Tomasz Piwowarczyk, mgr inż. Rafał Skalny, mgr inż. Mariusz Randak, mgr inż. Stanisław Szczęśniak


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości