- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Odlewnictwa
Instytut Odlewnictwa

Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel.: (12) 261 83 24, fax: (12) 266 08 70
e-mail: iod@iod.krakow.pl
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK
Osoba do kontaktu: doc. dr hab. inż. Natalia SOBCZAK
tel.: (12) 261 85 26, e-mail: natalie@iod.krakow.pl
www.iod.krakow.pl

 

 ZESTAW APARATUROWY DO BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁYCH METALI I STOPÓW W WYSOKIEJ TEMPERATURZEOpis projektu:
Zestaw aparaturowy jest  przeznaczony do badań różnorodnych materiałów (metale, stopy, materiały ceramiczne, szkło, topniki, żużle) w wysokiej temperaturze (do 2000°C) w próżni (10-6÷10-10 mbar) lub w niereaktywnym gazie przepływowym w celu określenia całego kompleksu ich właściwości oraz wyjaśnienia skomplikowanych zjawisk fizykochemicznych zachodzących w warunkach wysokotemperaturowych (np. gęstość, napięcie powierzchniowe, lepkość i rozszerzalność ciekłych i półciekłych materiałów, skurcz   metali i stopów podczas chłodzenia i krzepnięcia, w stanie ciekłym, ciekło-stałym i stałym, kinetyka zwilżania i rozpływania się ciekłych i półciekłych materiałów na powierzchni materiałów wysokotopliwych, kinetyka infiltracji ciał porowatych ciekłymi metalami, stabilność i reaktywność ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi, skłonność do uwalniania gazowych substancji podczas nagrzewania tworzyw lub w wyniku reakcji chemicznych w badanym układzie).


Innowacyjność projektu:


Konstrukcja zestawu aparaturowego jest oparta o koncepcje klocków LEGO. Zestaw składa się z kilku stanowisk badawczych własnej konstrukcji o unikalnych możliwościach realizacji kompleksowych badań wysokotemperaturowych, według kilku metod i procedur pomiarowych, bądź wyznaczenia w jednym teście jednocześnie kilku właściwości w warunkach próżni (10-6÷10-10 mbar) lub atmosferze gazu niereaktywnego. Centralnym elementem jest komora transferu próbek, do której są podłączone komory badawcze, co pozwala na transfer próbek pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w warunkach UHV bez konieczności otwierania i zapowietrzania urządzeń pomiarowych. W zestawie aparaturowym próżnia jest wytwarzana za pomocą pompy jonowej, pompy absorpcyjnej oraz pomp turbomolekularnych co zapewnia próżnię rzędu 10-6÷10-10 mbar. Komora preparatyki jest wyposażona w spektrometr Augera (do oceny składu chemicznego lub stopnia zanieczyszczenia powierzchni próbki) oraz w działo jonowe (dla oczyszczania powierzchni próbki oraz do omiatania wiązką jonów próbek ceramicznych w celu neutralizacji powierzchni z ładunków elektrycznych powstałych na wskutek badań spektrometrem Augera). Najważniejszą część zestawu stanowi komora badawcza do badań w wysokiej temperaturze (do 2000°C)  w próżni (10-6÷10-9 mbar)  lub w niereaktywnym gazie przepływowym, wyposażona w układ grzania oporowego, spektrometr kwadrupolowy do oceny typu i zawartości gazów resztkowych, manipulator do przemieszczenia stolika obserwacyjnego w płaszczyźnie XY lub jego płynnego obrotu (do 270 stopni), manipulator do załadunku, wyjmowania i transferu próbek pomiędzy stanowiskami badawczymi,  manipulator umieszczony nad kroplą metalu i zapewniający podawanie od góry dodatkowego podłoża bądź kroplówki z metalem wraz z możliwością wykonania operacji wykraplania i zasysania ciekłego metalu.


Twórcy projektu:

doc. dr hab. inż. Natalia Sobczak, mgr inż. Rafał Nowak, inż. Waldemar Radziwiłł, dr inż. Andreas Glenz (PREVAC Sp. z o.o.), dr Janusz Budzioch (PREVAC Sp. z o.o.)
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości