- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Fluid Kooperacja Sp. z o.o.
Fluid Kooperacja Sp. z o.o.

 

FLUID Kooperacja sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 9
28-340 Sędziszów
tel./fax  + 48 41 381 26 25
fluid@fluid.pl
www.fluid.pl
 

STAŁE PALIWO ODNAWIALNE MARKI FLUID

Stałe paliwo odnawialne marki FLUID to nowe, czyste ekologicznie, wysoko energetyczne paliwo z biomasy roślinnej, w tym ze słomy, jak również ze zrębków wierzby energetycznej, biomasy zwierzęcej, wysegregowanych biomasowych odpadów komunalnych oraz osadów pościekowych.
 
 Big-bagi z biowęglem
 
Paliwo to na podstawie konsultacji z Głównym Urzędem Statystycznym, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów (pismo MS-02-3-5672/KW-49/2008 z dnia 15.05.2008r.) zostało sklasyfikowane: 1. do kodu CN 4402 90 00 i odpowiednio grupowania PKWiU 24.14.72 Węgiel drzewny – dla biowęgla wyprodukowanego  „…w przypadku na tyle znacznego  udziału w biomasie surowca, w postaci zrębków wierzby oraz odpadów drzewnych, że w wyrobie przewagę stanowi węgiel drzewny”.
Wypełniając  zapisy obowiązującej   Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. oraz krajowych Rozporządzeń, energetyka zawodowa zobowiązana jest do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii odnawialnej. Jednym z szeroko stosowanych rozwiązań jest współspalanie biomasy i węgla, stwarza to jednak problemy związane z eksploatacją kotła i instalacją odprowadzania spalin. Dotychczasowa, ponad  trzyletnia praktyka współspalania biomasy w kotłach energetycznych wskazuje, że proste mieszanie i współspalanie nie daje oczekiwanych efektów, a niejednokrotnie przyczynia się do obniżenia sprawności energetycznej, nadmiernego zużycia części ciśnieniowych i awarii kotłów energetycznych z uwagi na zwiększoną niskotemperaturową korozję siarkową i chlorową.
Wielu problemów związanych ze współspalaniem biomasy można uniknąć, stosując stałe paliwo odnawialne marki FLUID. Biomasa poddana jest obróbce termicznej bez dostępu tlenu w taki sposób, aby uszlachetnić paliwo poprzez pozbawienie go wilgoci i zwiększenie jego wartości opałowej. Efektem uszlachetnienia biomasy jest trzykrotne zmniejszenie jej objętości, dwuipółkrotne podniesienie wartości opałowej oraz obniżenie zawartości siarki, chloru i azotu o 50-70%.
Biowęgiel marki FLUID jest paliwem o wysokiej wartości opałowej, przekraczającej 25 MJ/kg, wysokiej zawartości węgla (>70%), niskiej temperaturze zapłonu (ok. 220°C), śladowej zawartości siarki, chloru i rtęci oraz niskiej wilgotności. Zastosowanie takiego paliwa w kotłach rusztowych, fluidalnych czy też pyłowych pozwala uniezależnić się od opisanych wyżej problemów bez konieczności prowadzenia kosztownych modernizacji.
Proces technologiczny umożliwia produkcję biowęgla w cyklu ciągłym, 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.
 

Moduł produkcji biowegla Fluid

 
Oferowana wydajność  przerobu Zakładu Odzysku Energii - do 6,0 Mg/h biomasy roślinnej, co pozwoli wyprodukować do 2,0 Mg/h biowęgla marki FLUID.


Efekty i korzyści:

a) gospodarcze

 • zwiększenie sprawności energetycznej instalacji do produkcji energii elektrycznej
 • obniżenie kosztów modernizacji systemów produkcji energii elektrycznej
 • zwiększenie żywotności kotłów energetycznych

b) ekonomiczne

 • zmniejszenie kosztów transportu paliwa do elektrowni
 • zmniejszenie kosztów składowania odpadów i osadów
 • komunalnych

c) społeczne

 • ochrona lasów -  zmniejszenie ilości biomasy leśnej przeznaczonej do produkcji  energii  elektrycznej , poprzez wykorzystanie wysegregowanych biomasowych odpadów komunalnych i osadów pościelowych komunalnych do produkcji stałego paliwa odnawialnego marki FLUID
 • zwiększenie potencjału ekonomicznego wsi – zagospodarowanie nieużytków rolnych do zakładania plantacji upraw roślin energetycznych które posłużą do produkcji stałego paliwa odnawialnego marki FLUID.
   

Zastosowanie:

 • energetyka - do produkcji energii elektrycznej
 • rolnictwo - do produkcji naturalnego nawozu  który podczas długoletniego rozkładu nie emituje tlenku i dwutlenku węgla
 • konsumpcja - jako paliwo niskoemisyjne do grillowania, opalania w piecach domowych itp.
 • przyszłościowe - paliwo do ogniw węglowych

 

Stan wdrożenia:

Produkcja stałego paliwa odnawialnego marki FLUID prowadzona jest w zakładzie w Sędziszowie. Zakład, z pierwotnej funkcji badawczo-rozwojowej, tej innowacyjnej technologii, został przekształcony w zakład produkcyjny. Wydajność produkcji to 170 kg na godzinę biowęgla marki FLUID.
Firma rozpoczęła cykl inwestycyjny budowy Zakładu Odzysku Energii z biomas roślinnych, w którym będzie realizowana poligeneracja m. innymi produkcja  stałego paliwa odnawialnego marki  FLUID  o wydajności 2,0 Mg na godzinę. Rozruch technologiczny nowego zakładu zaplanowano na IV kw. 2011 roku.
Firma jest przygotowana technicznie i technologicznie do powielania budowy takich zakładów odzysku energii na terenie Polski i poza obszarem naszego terytorium.
 

Innowacyjnosć:

Stałe paliwo odnawialne marki  FLUID posiada duży potencjał innowacyjny wyrażający się:
1. wysoką gęstością energii
2. bardzo dobrymi własnościami mielenia
3. czystością ekologiczną
4. ciągłością produkcji
 

Porównanie z aktualnym stanem techniki:

Nowość  technologiczna produkcji stałego paliwa odnawialnego marki FLUID z wszelkiego rodzaju biomas polega na:

 • autotermicznym  procesie produkcji
 • ciągłości produkcji
 • krótkim czasie potrzebnym do uszlachetniania biomasy        
Innowacyjność  składu fizyko-chemicznego stałego paliwa odnawialnego marki  FLUID wyprodukowanego z wszelkiego rodzaju biomas polega na:
 • dużej zawartości związanego pierwiastka węgla powyżej 70%
 • niskiej zawartości siarki i chloru poniżej 0,01%
 • wysokiej wartości opałowej powyżej 22 MJ/kg
 • niskiej temperaturze zapłonu poniżej 2200 C
 • łatwości mielenia w młynach energetycznych
 • braku zdolności gnilnych.

 

Twórcy projektu:

Jan Gładki
 

Osoba do kontaktu:

Jan Gładki
tel. 609 41 18 87 
jan.gladki@fluid.pl
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości