- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
PPP w praktyce
PPP w praktyce

CO Z TYM WYNALAZKIEM: BEZPYŁOWE ELEKTROWNIE
 
Innowacje torują drogę do sukcesu rynkowego. Zakład Aparatury Pomiarowej KWANT to mała firma z ogromnym potencjałem. Na polskim rynku deklasuje wszystkie światowe firmy, konkurując nie tylko ceną, ale przede wszystkim poziomem technicznym swoich rozwiązań. Jedno z nich doceniono w ubiegłorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.
 
Od 1997 roku pod patronatem Ministra Gospodarki konkurs Polski Produkt Przyszłości (PPP) promuje i upowszechnia osiągnięcia twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Jednym z laureatów X edycji konkursu PPP jest zespół ekspertów Zakładu Aparatury Pomiarowej KWANT Sp. z o.o. z Krakowa, małe (12 pracowników) innowacyjne przedsiębiorstwo, które żyje ze sprzedaży swoich pomysłów. Projekt „System kontroli procesu spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych” zdobył nagrodę w konkursie PPP w kategorii „Technologia przyszłości”. Nagrodzona koncepcja, opracowana przez grupę specjalistów ZAP KWANT (w składzie: dr inż. Bogdan Niewczas, dr inż. Andrzej Nowakowski, dr inż. Józef Felis, mgr Paulina Piwowarczyk, mgr inż. Tomasz Piwowarczyk, mgr inż. Rafał Skalny, mgr inż. Mariusz Randak, mgr inż. Stanisław Szczęśniak), pozwala na modernizację kotłów energetycznych w Polsce i w Europie w sposób umożliwiający ich dalsze funkcjonowanie po roku 2016. Rozwiązanie to zostało docenione przez nie jedno zacne jury. Technologia zdobyła też złoty medal z wyróżnieniem Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2007, a także złoty medal na Targach Poznańskich EXPOPOWER 2008.
 

Zaawansowana technologia

System do kontroli procesu spalania w kotłach energetycznych został przygotowany z wykorzystaniem AWP4 - mikrofalowego analizatora niespalonego węgla w popiele - oraz APF - systemu do monitoringu parametrów przepływu pyłu w pyłoprzewodach kotłów energetycznych. System APF pozwala na ciągłą i precyzyjną kontrolę dystrybucji paliwa dla poszczególnych palników kotła energetycznego, a AWP4 umożliwia monitoring on line udziału niespalonego węgla w popiele bezpośrednio w kanale spalin kotła. Dzięki ciągłym pomiarom dokonywanym przez APF możliwe jest skorygowanie wartości współczynników nadmiaru powietrza i sterowanie ilością podawanego paliwa do poszczególnych palników, a zatem spalanie może być realizowane w sposób zgodny z zadanym algorytmem optymalizującym. Metoda pomiaru stężenia cząstek pyłu węglowego stosowana w analizatorze APF oparta jest na analizie zmian różnicy faz fali elektromagnetycznej generowanej w pyłoprzewodzie ze zmienną częstotliwością. Do pomiaru prędkości pyłu węglowego zastosowana została metoda tryboelektryczna pozwalająca uzyskać wysoką dokładność pomiaru prędkości cząstek. Wydatek masowy cząstek wyliczany jest z iloczynu prędkości i ich stężenia. Drugie ogniwo systemu do kontroli procesu spalania stanowi mikrofalowy analizator niespalonego węgla w popiele. W analizatorze pomiar udziału masowego węgla w próbce popiołu dokonywany jest w oparciu o analizę parametrów rezonansu fali elektromagnetycznej w głowicy pomiarowej, w której podczas pomiaru umieszczona jest próbka badanego popiołu.
 
Opracowane rozwiązanie pozawala wyeliminować korozję niskotlenową, istotnie ogranicza wytwarzanie tlenków azotu, zmniejsza ilość części palnych w popiele oraz zwiększa sprawność kotła. System kontroli procesu spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zmniejsza zanieczyszczenie atmosfery.

Najważniejszą zaletą nagrodzonej technologii jest możliwość wyeliminowania wszystkich niedogodności dotychczas stosowanej metody optycznej, takie jak: wpływ gatunku węgla na dokładność pomiaru, częste i uciążliwe pomiary korekcyjne, konieczność częstych kalibracji. W przypadku obu rozwiązań wykorzystanych do opracowania systemu kontroli procesu spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych APF i AWP4 możliwa jest zdalna diagnostyka pracy urządzeń przez serwis producenta. Zaletami są też łatwa i przyjazna dla użytkownika obsługa systemów pomiarowych, a także konkurencyjne w stosunku do oferowanych na rynku rozwiązań koszty wdrożenia i eksploatacji technologii. Nie ma więc żadnej wątpliwości, co do innowacyjności opracowanej technologii. Wysoki światowy poziom technologiczny potwierdzają liczne patenty, w tym patent US 7,066,008. Rozwiązanie to ma duże szanse eksportowe, o czym świadczy choćby zainteresowanie elektrowni z Wielkiej Brytanii.

Technologię zastosowano już w 15 kotłach krajowych elektrowni oraz w jednym kotle w Czechach. Ze względu na innowacyjność oraz światową klasę produktów ZAP KWANT nie tylko nagrodzone rozwiązanie cieszy się zainteresowaniem, ale również pozostałe produkty, które znajdują odbiorców w Hiszpanii, Anglii oraz Indiach. Technologia kontroli procesu spalania w kotłach energetycznych stwarza możliwość dostosowania procesu spalania węgla w kotłach energetycznych do obecnie wymaganych, restrykcyjnych norm emisji szkodliwych gazów z instalacji kotłowych, narzuconych Polsce w traktacie akcesyjnym do UE. Opracowane przez ZAP KWANT rozwiązanie pozwala na modernizację kotłów energetycznych w Polsce i w Europie w sposób umożliwiający ich dalsze funkcjonowanie zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i projektu dyrektywy CAFE (Cleaner Air For Europe).

Ciężki żywot wynalazcy

Niestety na drodze do rozwoju wysokich technologii w Polsce pojawia się wiele trudności. Pierwszy etap firma ma już za sobą – opracowała technologię, która w pełni odpowiada wszelkim wymaganiom oraz normom – przechodzi do drugiego etapu, czyli finansowania samego wdrożenia. Pojawiły się jednak schody. Powodem tego są przede wszystkim niskie budżetowe nakłady na badania dla przedsiębiorstw oraz uczelni. Są wprawdzie możliwości dofinansowania wdrożeń innowacyjnych technologii z funduszy Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych), ale skorzystanie z nich wymaga przejścia skomplikowanej ścieżki aplikacyjnej. Kolejną barierą hamującą wdrażanie innowacji jest brak regulacji ustawowych motywujących firmy do zlecania prac badawczych uczelniom i instytucjom B+R. Zdaniem menedżerów ZAP KWANT, niewystarczające jest też wsparcie instytucji rządowych i samorządowych w promocji polskich produktów i firm za granicą. A opracowana przez firmę technologia jest konkurencyjna w skali światowej. ZAP KWANT nie stać na zbudowanie sieci dystrybucyjnej o światowym zasięgu. W tej sytuacji zarówno nasze państwo, jak i firma traci potencjalne wpływy ze sprzedaży produktów za granicę.
 
Do tego można dodać nieprzychylne interpretacje obecnych przepisów podatkowych dotyczących kwalifikacji kosztów ponoszonych przez firmy na badania nad opracowaniem nowego produktu. – Do dzisiaj urzędy skarbowe interpretują odpowiedni przepis ustawy o rachunkowości w ten sposób, że jeśli badania zakończyły się wynikiem negatywnym to kosztów takich nie wolno zaliczyć do kosztów podatkowych – mówi dr inż. Bogdan Niewczas, prezes zarządu ZAP KWANT. – Wydatki na takie badania muszą być obciążone dodatkowym 19-procentowym kosztem. Czyli firma w takim przypadku zostaje ukarana. Interpretacja urzędu jest oparta na twierdzeniu, że badania zakończone wynikiem negatywnym nie mają wpływu na przyszłe przychody firmy, co dla każdego zdrowo myślącego inżyniera takie wnioskowanie jest oczywistą bzdurą. Wiadomo, że każdy opracowany optymalny produkt jest wynikiem analiz i badań wielu jego wariantów, a badanie wariantu nieoptymalnego zawsze kończy się wynikiem negatywnym. Poza tym badania te mają zawsze wpływ na osiąganie przyszłych przychodów firmy, gdyż pozwoliły wybrać wariant lepszy, czyli opracować lepszy produkt. Niestety, ta wiedza nie dotarła jeszcze do polskich urzędów skarbowych. Tymczasem nowe technologie są w gospodarce elementem strategicznym, wręcz decydującym o rozwoju gospodarczym i poziomie życia.

Oczywiste korzyści

Korzyści płynące z wdrażania innowacyjnych rozwiązań wpływają na sytuację zarówno finalnych użytkowników, ale i samego twórcy. Biorąc to pod uwagę ZAP KWANT jednoznacznie wskazuje na jeden z segmentów nagrodzonej technologii, tj. analizator niespalonego węgla w popiele kotłów energetycznych, który aktualnie przynosi około 70% całkowitych przychodów firmy. – Uważamy – i nie jest to wyłącznie nasza opinia – że nasz analizator jest jednym z najlepszych produktów w swojej klasie w skali światowej. Potwierdza to fakt, że na polskim rynku wygrywamy skutecznie ze wszystkimi światowymi firmami, konkurując nie tylko ceną, ale przede wszystkim poziomem technicznym naszych rozwiązań – podkreśla prezes Bogdan Niewczas.
 
ZAP KWANT, poszukując potencjalnych klientów, uczestniczy w wielu imprezach, konferencjach czy targach, prezentując możliwości zastosowania nowej technologii. Wydarzenia takie umożliwiają prowadzenie bezpośrednich rozmów z twórcami rozwiązania. W czerwcu 2007 r. firma brała udział (od 11 do 14 czerwca 2007 r.) w Międzynarodowych Targach Innowacje - Technologie - Maszyny „ITM Polska” w Poznaniu. Prezentację ZAP KWANT umożliwiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Są to jedne z największych i najbardziej prestiżowych targów nowoczesnych technologii dla przemysłu w naszym kraju, które gromadzą setki wystawców z całego świata w ramach kilkunastu salonów branżowych: Technologii Obróbki Powierzchni; Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego; Obrabiarek i Narzędzi; Logistyki, Transportu i Spedycji; Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle; Gazu i Nafty; Spawalnictwa; Energetyki; Informatyki dla Przemysłu oraz Nauki dla Gospodarki.

Biorąc pod uwagę zarówno wyróżnienia, jak i zainteresowanie „Systemem kontroli procesu spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych” można być spokojnym o rozwój i powodzenie tej akurat technologii na polskim oraz zagranicznym rynku. Twórcy nie jednej już innowacji Zakładu Aparatury Pomiarowej KWANT mają nadzieję, iż nadejdzie czas, kiedy będą bardziej sprzyjające warunki wdrażania do przemysłu polskich technologii na światowym poziomie technicznym.

Mówiąc o sukcesie Zespołu Projektowego ZAP KWANT, nie można zapominać o drodze, jaką musiał on przejść, aby go osiągnąć, począwszy od opracowania koncepcji, modelu i jego badań, aż do przygotowania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie i to tylko częściowe. Rozpoczęto od opracowania wstępnej koncepcji systemu pomiarowego przez zespół specjalistów ZAP KWANT, następnie opracowano model laboratoryjny. Koszty badań ponosiła firma, mimo że nie dysponowała środkami porównywalnymi z instytutami naukowymi czy uczelniami. Zasadą było i jest, że 80% zysków ZAP KWANT przeznaczał rokrocznie na fundusz zapasowy, co pozwalało na finansowanie takich prac. Dopiero, gdy specjaliści ZAP KWANT mieli przekonanie o stuprocentowym sukcesie opracowywanego projektu, złożyli wniosek o dofinansowanie badań przemysłowych. Dzięki temu skorzystali ze wsparcia KBN i programu realizowanego przez Centrum Innowacji FSNT NOT. – Trudno oszacować koszt opracowanych przez nas systemów pomiarowych, ale na pewno jest to rząd 3-4 mln zł wydanych w okresie 10 lat, gdyż tyle czasu poświęciliśmy na rozwój tej technologii – dodaje dr inż. Bogdan Niewczas, Prezes Zarządu ZAP KWANT. – Obecnie możemy jednak bez żadnych zahamowań powiedzieć, że  nasze systemy pomiarowe należą do najlepszych na świecie pod względem poziomu technologicznego.

Więcej o Zakładzie Aparatury Pomiarowej KWANT na stronie www.kwant-inst.pl

 
Martyna Jastrzębska, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Teksty dostarcza Smartlink
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości