Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2010/06/30 15:59:24
Pożyczaj bezpiecznie – egzekwuj skutecznie

Tajniki doboru bezpiecznego kontrahenta, zasady zawierania i egzekwowania umów, a także sposoby podejmowania i prowadzenia otwartej walki z dłużnikiem, można znaleźć w najnowszej publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -„Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy. Poradnik dla osób świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek”.

 Nikt nie ma chyba wątpliwości, że zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego, dbałość o środki publiczne, powierzane funduszom w zarządzanie, powinna być działaniem priorytetowym. Od specjalistów pracujących przy udzielaniu pożyczek powinno się zatem oczekiwać wysokiej i specjalistycznej wiedzy. Bezpieczeństwo środków publicznych, w ogromnym stopniu zależy od znajomości zagadnień prawnych dotyczących samego zawierania umów, jak i skutecznych oraz właściwych mechanizmów, towarzyszących całemu procesowi pożyczkowemu.  

PODSTAWA TO INFORMACJA

Zdaniem autora publikacji „Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy. Poradnik dla osób świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek”, sędziego Mariusza Stanisława Mateusza Treli, aktywność kontraktowa przedsiębiorców musi mieć solidną podstawę. Chodzi tu zarówno o podstawę w postaci finansowego zabezpieczenia wykonania umów, ale również podstawy w zakresie informacji. Jak się okazuje, w wielu przypadkach, to właśnie deficyt informacji stał się przyczyną problemów w dochodzeniu roszczeń, wynikających z umów.

Z tego też powodu poradnik, nie jest zbiorem niezrozumiałych i mało przejrzystych aktów prawnych, lecz zbiorem informacji na temat reguł prawnych rządzących bezpieczeństwem zawierania i wykonywania umów w obrocie profesjonalnym oraz uwag dotyczących poprawności ich stosowania.

BEZPIECZNA TEORIA I SKUTECZNA PRAKTYKA

Poradnik składa się z dwóch części, które mimo różnicy w formie i treści, są wobec siebie komplementarne. Pierwsza część skupia się przede wszystkim na momencie ustalania treści umowy i strategii postępowania wobec kontrahenta, który w umówionym terminie nie wykonał przyjętych obowiązków. W kilku rozdziałach pierwszej części bardzo zręcznie zaprezentowano i wyjaśniono reguły określające kanony tzw. „dobrej umowy”. Chodzi oczywiście o umowę bezpieczną dla funduszy pożyczkowych i nie pozbawioną mechanizmów bezpieczeństwa, pozwalających kontrolować przepływ pieniędzy publicznych powierzonych instytucjom. 

Zainteresowani znajdą w pierwszych rozdziałach poradnika praktyczne wskazówki, o pozyskiwaniu niezbędnych informacji o kontrahencie, które pozwolą ustalić czy jest on z punktu widzenia umowy „bezpieczny”. Ogromnym atutem, z uwagi na doświadczenie autora w zakresie omawianego tematu, jest dołączenie wielu praktycznych wskazówek, np. uwag dotyczących poprawnego konstruowania i właściwego zabezpieczania umów z kontrahentami.

Dalsze rozdziały pierwszej części poruszają, jak sam przyznaje, mniej przyjemnej strony rzeczywistości kontraktowej. Chodzi przede wszystkim o zrozumienie mechanizmów postępowaniawobec kontrahenta nie wykonującego zobowiązaniaw umówionym terminie.

Mimo zawiłości procedur i kroków, podejmowanych w takich wypadkach, poradnik Treli jest spójnym i przejrzystym zbiorem pożądanych działań, mających na celu odzyskanie pieniędzy powierzonych przez fundusze. Dzięki takiemu podejściu do zagadnienia czytelnik ma jasne spojrzenie na sytuację: działanie, które powinno być podjęte, dynamikę rozwoju oraz spodziewane rezultaty.

Dalsza część, zgodnie z założeniem autora publikacji, „przygotowuje fundusz pożyczkowy do ‘wojny’ z dłużnikiem”, podpowiadając, jak się do niej przygotować i jak ją prowadzić. Chodzi tutaj przede wszystkim o efektywne postępowanie przed sądem oraz skuteczną egzekucję komorniczą.

SPECJALISTYCZNA I PRZEJRZYSTA

Ogromnych atutem publikacji jest świadome pominięcie przez autora każdorazowego podawania metryk aktów prawnych. W ich miejsce zastosowano przyjęte skróty, co znacznie sprzyja przejrzystości tekstu i ułatwia jego czytanie. Nie zmienia to jednak faktu, że „Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy. Poradnik dla osób świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek” ma solidne podstawy prawne.

W jego treści odniósł się do przepisów następujących aktów prawnych: kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o  księgach wieczystych i hipotece, prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o zastawie rejestrowym, kodeksu karnego, prawa wekslowego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej, prawa bankowego oraz ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Dzięki temu dostarcza nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale i konkretne rozwiązania.

W prezentacji szczegółowych zagadnień zrezygnował również z odwoływania się do konkretnych przepisów prawa. Jak przyznaje, jest to konsekwencja przyjętej na potrzeby szkoleń formuły przedstawiania problematykiprawnej, koncentrującej się na przybliżeniu reguł postępowania. Dzięki temu poradnik nie jest kodeksem, a jest faktycznie poradnikiem, który w przejrzysty sposób wskazuje kierownictwu i pracownikom funduszy pożyczkowych logiczne zasady właściwych zachowańw stosunkach umownych.

Druga część poradnika to zbiór przykładów dokumentów, które fundusze pożyczkowe wykorzystują w praktyce. Zostały one logicznie podzielone na sześć grup: umowy, pisma i oświadczenia w związku z upływem terminu wykonania zobowiązania, pisma inicjujące postępowania sądowe, pisma składane w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, pisma na potrzeby postępowania upadłościowego oraz weksle.

Intencją, która kierowała autorem poradnika, nie było dostarczenie „gotowców”, ale raczej skłonienie do refleksji funduszy pożyczkowych nad dotychczasową praktyką kontraktową, których rezultatem będzie doskonalenie standardów podejmowanych działań.

UJEDNOLICENIE STOSOWANYCH ZASAD

Zdaniem specjalistów, w tym oczywiście i autora publikacji, fundusze pożyczkowe prezentują wysoki poziom merytoryczny, działają w oparciu o poprawne pragmatyki,a tworzone przez nie dokumenty zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa pożyczanych pieniędzy. Jednak jak wszystko, wymagają stałego doskonalenia i poprawy tych standardów, tak aby były jeszcze lepsze i bezpieczniejsze.

Zastosowanie reguł i zasad wypracowanych, na podstawie badania i doświadczenia autora i PARP, a zebranych w poradniku „Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy. Poradnik dla osób świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek”, sprawi w praktyce, że całe środowisko funduszy pożyczkowych w Polsce będzie mówiło wspólnym językiem w stosunku do podmiotów korzystających z usług przez nie oferowanych. 

MARTA PAWŁOWSKA

W treści poradnika odniósł się do przepisów następujących aktów prawnych:

cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zmianami);

postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. ( Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 ze zmianami);

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych– z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 167, poz.1398 ze zmianami);

rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59 ze zmianami);

o księgach wieczystych i hipotece– ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2001, Nr 124, poz. 1361 ze zmianami);

Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535 ze zmianami);

o zastawie rejestrowym– z dnia 6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 67 poz. 569

ze zmianami);

karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U.1997, Nr 88, poz. 553 ze zmianami); Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. 1936, Nr 37, poz. 282 ze zmianami);

o Krajowym Rejestrze Sądowym– z dnia 20 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U., 2007, Nr 168, poz. 1186 ze zmianami);

spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zmianami);

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60);

Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 ze zmianami);

ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych– z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 91, poz. 871 ze zmianami)

 

 powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości