Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/06/30 14:25:41
Poręczene, a może gwarancja?

Dotacje unijne są atrakcyjną i bezzwrotną formą finansowania inwestycji. Przy korzystaniu z nich niezbędny jest jednak wkład własny. Żeby sfinansować go kredytem, konieczne może być ubieganie się o gwarancję lub poręczenie. Ciekawą ofertę ma tu na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Pomoc z Funduszy Europejskich ma charakter dofinansowania, a to oznacza, że musi posiadać wkład własny. Stopień dofinansowania inwestycji zależy od programu i rodzaju projektu, rzadko jednak przekracza 80 proc. wartości projektu. Warto też pamiętać, że z programów operacyjnych jest refundacją poniesionych wydatków, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia całości finansowania inwestycji przez przedsiębiorcę. Problem polega na tym, że niewiele osób prowadzących firmę może pozwolić sobie na sfinansowanie projektu ze środków własnych. Muszą więc poszukiwać zewnętrznych źródeł kapitału, czyli najczęściej – starać się o kredyt. Banki, jak wiemy, niechętnie finansują inwestycje małych i średnich firm, ale istnieje rozwiązanie tego problemu. Jest nim skorzystanie z poręczenia lub gwarancji na zabezpieczenie kredytu.

Poręczenie umożliwia skorzystanie z kredytu także tym firmom, które normalnie nie były w stanie go uzyskać, na przykład ze względu na zbyt krótką historię kredytową lub zbyt niską wartość proponowanego zabezpieczenia. Zwykle przy ubieganiu się o kredyt banki żądają od firm z sektora MŚP bilansu oraz prognozy finansowej. A na przykład strata poniesiona w ostatnim czasie, nawet jeśli wynikała z pewnej sezonowości, dyskwalifikuje przedsiębiorcę.

 

fot. M. Jochimczyk/sxc.hu

Jak działa mechanizm poręczenia? Aby to zrozumieć, sięgnijmy w pierwszej kolejności do kodeksu cywilnego (kc), który w art. 876-887 reguluje umowę poręczenia. stwierdza, że „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Podstawowym obowiązkiem poręczyciela jest zatem spłata kredytu w sytuacji, gdy nie jest w stanie dokonać tego firma, która go zaciągnęła. Poręczenie zwiększa wiarygodność dłużnika w oczach banku. 

Poręczenia może udzielić każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz podmiot, który nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Poręczenie, poza długiem już istniejącym w chwili podpisania umowy, może dotyczyć także długu, który dopiero będziemy zaciągać. Żeby poręczenie było ważne, musi mieć formę pisemną. W przypadku poręczenia za przyszły kredyt, warunkiem ważności jest jednoznaczne określenie wysokości odpowiedzialności poręczyciela (może obejmować cały dług lub jego część). Oświadczenie poręczyciela powinno również określać rodzaj przyszłego długu.

Zasadą jest, że oznaczenie zakresu odpowiedzialności poręczyciela za dług przyszły powinno być dokonane w pieniądzu. W przypadku, gdy dług ma charakter niepieniężny, odpowiedzialność poręczyciela może być wskazana poprzez określenie rodzaju, ilości i jakości rzeczy, ewentualnie działań, za jakie poręczyciel przyjmuje odpowiedzialność. Przedmiotem poręczenia może być bowiem każde zobowiązanie dłużnika, bez względu na jego źródło (, jednostronna czynność prawna, a także inne zdarzenie, w tym czyn niedozwolony, itd.).

Poręczenie może mieć charakter terminowy lub bezterminowy. W tym pierwszym przypadku poręczyciel ogranicza swoją odpowiedzialność do określonego czasu. Poręczenie jest bezterminowe, jeśli w umowie nie wskazano czasu, w którym poręczyciel będzie ponosił odpowiedzialność. W przypadku objęcia poręczeniem umowy kredytowej, czyli kiedy znamy czas jej trwania, traktuje się je jako poręczenie terminowe. Poręczenie terminowe i bezterminowe za dług już istniejący nie podlega odwołaniu. Natomiast poręczenie bezterminowe za dług przyszły może być odwołane w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest to, aby nastąpiło przed powstaniem długu.

Poręczenie może być odpłatne lub nieodpłatne, czyli poręczyciel może żądać wynagrodzenia, ale równie dobrze może to zrobić bezinteresownie. Poręczenie jest zawsze zależne od wierzytelności, którą zabezpiecza, i ma z nią bezpośredni związek.  Istnieje tak długo, jak dług główny.

W art. 879 par. 1 kc rozwinięto zakres odpowiedzialności poręczyciela, wiążąc go z zakresem zobowiązania dłużnika głównego. Zgodnie z tym zapisem, zobowiązanie poręczyciela nie może wykraczać poza zakres zobowiązania, może tylko zostać w stosunku do niego ograniczone. Ponadto czynność prawna, dokonana przez dłużnika po udzieleniu poręczenia, nie może już zwiększyć zobowiązania poręczyciela. Jeżeli strony umowy poręczenia nie postanowią inaczej, odpowiedzialność poręczyciela obejmuje nie tylko świadczenie podstawowe dłużnika, ale także świadczenia uboczne, czyli na przykład kary umowne, za opóźnienie itd.

Poręczyciel odpowiada wobec wierzyciela jak współdłużnik solidarny. Wierzyciel nie musi nawet wykazywać, że nie udało mu się ściągnąć długu z majątku dłużnika. Zgodnie z art. 880 kc, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela jeszcze przed skierowaniem do niego swoich roszczeń.  Intencją tego zapisu jest danie szansy poręczycielowi, aby zmobilizował dłużnika do spełnienia świadczenia.

Zgodnie z art. 882 kc, jeżeli płatności długu nie jest wyraźnie oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy na przykład od wezwania do zapłaty, poręczyciel może po upływie sześciu miesięcy od daty poręczenia (a jeżeli poręczył za dług przyszły – od daty powstania długu) żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty lub z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczyciela wygasa.

cywilny przewiduje także sytuacje, gdy spór trafi do sądu. Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien wtedy zawiadomić niezwłocznie dłużnika, wzywając go do wzięcia udziału w sprawie. cywilny daje poręczycielowi prawo podniesienia przeciwko wierzycielowi wszelkich zarzutów, które przysługują dłużnikowi głównemu. W szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela i to nawet wówczas, gdy dłużnik zrzekł się jej lub uznał żądanie wierzyciela.

Poręczyciel powinien niezwłocznie powiadomić dłużnika, jeśli spłaci dług, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik w międzyczasie spłacił zobowiązanie, poręczyciel nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy dłużnik działał w złej wierze. Analogiczny obowiązek obciąża też dłużnika. jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik ten powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu przez siebie zobowiązania, bo gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że sam działał w złej wierze.

Gwarancja od banku lub Skarbu Państwa
W obrocie gospodarczym obok umowy poręczenia wykształciła się także instytucja gwarancji bankowe. Bank - gwarant zobowiązuje się wówczas wobec beneficjenta gwarancji (wierzyciela w stosunku podstawowym), że po spełnieniu przez niego określonych warunków zapłaty, bank ten wykona na jego rzecz świadczenie pieniężne – bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku. Gwarancja bankowa, w odróżnieniu od poręczenia, ma charakter samodzielnego zobowiązania banku.

Także może w pewnych sytuacjach przyjąć odpowiedzialność majątkową za zobowiązania innych podmiotów, w tym również prywatnych, przy czym jedyne dopuszczalne formy przyjęcia tej odpowiedzialności to poręczenia i gwarancje. Najważniejsze przepisy regulujące system poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa oraz niektórych osób prawnych znajdują się w poniższych pozycjach:

 • z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r., Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 650),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz. U. z 2004 r., Nr 26 poz. 230)
 • Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 maja 2009 r. program rządowy pn. „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Według „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2009 r. przez , niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”, opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, w 2009 r. udzielono 11 gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 22.029.008.300 zł. W dniu 19.05.2009 r. rząd przyjął program „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Podstawowym celem tego programu jest jak najszersza możliwość wykorzystywania poręczeń i gwarancji, w tym głównie portfeli kredytów udzielanych przez banki –  tzw. „poręczeń portfelowych”, jako instrumentów zabezpieczania ryzyka finansowania i realizacji projektów służących w szczególności rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, realizacji projektów infrastrukturalnych lub ułatwiających wykorzystywanie środków pomocy unijnej.

Zmiany prawa dały możliwość udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Zgodnie z założeniami programu, jest on skierowany w szczególności do podmiotów realizujących projekty z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, projekty infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjentem programu będą również lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe poprzez udzielanie przez BGK reporęczeń i współporęczania przez Bank części kredytów, a także poprzez to, iż będą mogły uzyskać wsparcie kapitałowe BGK.

Uczestnikami programu i jego beneficjentami będą także banki i instytucje finansowe oraz instytucje wdrażające Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, które zabezpieczają w ten sposób swoje ryzyko transakcyjne. W założeniach programu, poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które może otrzymać celem uzyskania kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w szczególności na przedsięwzięcia:

 • współfinansowane z Unii Europejskiej,
 • związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych,
 •  projekty infrastrukturalne.

Jak już wspomniano wyżej, poręczenie/gwarancja pozwala kredytobiorcy, który nie posiada wystarczającego majątku lub nie chce go wykorzystywać, na częściowe zabezpieczenie kredytu. Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być jednak objęte kredyty udzielone przez BGK. Poręczenia/gwarancje są udzielane w wysokości od 100 tys. złotych do 10 mln euro (wg kursu średniego waluty NBP) i maksymalnie do 80 proc. kwoty kredytu. W 2010 r. roku dla jednostkowego poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest to kwota nie wyższa niż 40,92 mln zł. Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w walucie obcej są udzielane w złotych. Nie obejmują one odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Poręczenia/gwarancje obowiązują od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.

Kosztem, jaki poniesie ztytułu udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu, jest opłata prowizyjna pobierana przez Bank Gospodarstwa Kredytowego. Jest ona wpłacana z góry za okresy roczne, naliczona od kwoty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu aktualnej, na początek roku poręczenia/gwarancji, za który należna jest opłata. Wyjątek stanowi kredyt odnawialny, dla którego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia/gwarancji limitu kredytu. 

Według informacji ze strony internetowej BGK (dane z dnia 08.06.2010), podstawowa stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2,0 proc. dla poręczenia i 2,5 proc. dla gwarancji rocznie i ma zastosowanie do wyliczenia opłaty prowizyjnej w przypadku, gdy marża banku udzielającego kredytu klientowi wynosi nie więcej niż 5,0 proc.. Jeśli marża banku wynosi więcej niż 5,0 proc. – opłata prowizyjna wynosi 3 proc. dla poręczenia i 3,5 proc. dla gwarancji. Stawki opłat prowizyjnych mogą ulec zmianie w wyniku ich corocznego porównywania z aktualnymi rynkowymi stawkami opłat za poręczenia/gwarancje.  Opłata prowizyjna za kolejny okres roczny naliczana jest według stawki opłaty prowizyjnej, odpowiadającej marży obowiązującej w dniu wyliczenia opłaty.  

BGK pobiera także opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji oraz za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany w umowie poręczenia lub w treści gwarancji, zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK.  Szczegółową, aktualną wysokość opłat i prowizji BGK publikuje na swojej stronie internetowej w tabeli opłat i prowizji za czynności bankowe.

Udzielając poręczenia/gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego oczekuje zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu". Dodatkowo korzystający z tych  instytucji składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w którym wyraża zgodę na wystawienie przez BGK bankowego tytułu egzekucyjnego oraz oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu hipoteki w księdze wieczystej (jeśli stanowi ona zabezpieczenie kredytu ustanowione na rzecz banku kredytującego) i oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów  (w przypadku tej formy zabezpieczenie kredytu).  Poza wspomnianymi, Bank Gospodarstwa Krajowego może się domagać dodatkowego zabezpieczenie, jeśli oceni swoje ryzyko jako wysokie. Aby uzyskać poręczenie/gwarancje składa w banku kredytującym wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji. Wniosek można złożyć w jednym z następujących banków:

1.    Alior Bank S.A.,
2.    Bank BPH S.A.,
3.   
Bank BGŻ S.A.,
4.    Bank Millennium S.A.,
5.    Bank Ochrony Środowiska S.A.,
6.    Bank Pekao S.A.,
7.    Bank PKO BP S.A.
8.    Bank Pocztowy S.A.,
9.    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
10. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, 
11. Bank Zachodni WBK S.A.,
12. BRE Bank SA,
13. DNB Nord Polska S.A.,
14, DZ Bank Polska SA,
15. Fortis Bank Polska SA,
16. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
17. HSBC Bank Polska S.A.,
18. ING Bank Śląski S.A.,
19. Krakowski Bank Spółdzielczy,
20. Kredyt Bank S.A.
21. Mazowiecki Bank Regionalny SA
22. Raiffeisen Bank Polska S.A.
23. West LB Bank Polska S.A.

fot. J. Krechowicz/sxc.hu

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, w których Bank Gospodarstwa Krajowego posiada akcje lub udziały, podpisały porozumienie  o powstaniu „Krajowej Grupy Poręczeniowej". Celem jej działania są:

 • stworzenie platformy realizacji wspólnych działań,
 • zapewnienie prowadzenia działalności poręczeniowej według najlepszych standardów i dobrych praktyk,
 • stałe podnoszenie jakości usług oferowanych przez strony porozumienia,
 • reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów stron porozumienia,
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz wzmocnienia funduszy poręczeniowych oraz zwiększenie ich znaczenia jako szczególnego instrumentu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

W celu zapewnienia sprawnego realizowania powyższych celów strony porozumienia postanowiły powołać spółkę zadaniową pod nazwą Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. Docelowo udziałowcami Spółki mają zostać wszystkie fundusze poręczeniowe, w których Bank Gospodarstwa Krajowego posiada akcje lub udziały.

W tym miejscu zasadne jest przejście do ogólnych zasad i warunków udzielania poręczeń kredytowych udzielanych przez regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, w których BGK posiada akcje lub udziały. Zasady te wynikają z regulaminów regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych:

 1. Poręczenie udzielane jest bankowi przez fundusz poręczeniowy na wniosek klienta.
 2. Klientem funduszu poręczeniowego może zostać mikro, mały i średni (MSP)oraz :
  • wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą,
  • posiadający zdolność kredytową.
 3. Warunkiem ubiegania się o poręczenie kredytu lub pożyczki przez przedsiębiorcę jest posiadanie zdolności kredytowej potwierdzonej przez instytucję finansującą współpracującą z funduszem. (Instytucją finansującą jest bank lub pozabankowa instytucja finansowa, z którą fundusz zawarł umowę o współpracy).
 4. Fundusz rozpatruje wnioski o udzielenie poręczenia w oparciu o dokumentację kredytową składaną w instytucji finansującej współpracującej z nim. Wnioskodawca, składając wniosek o udzielenie poręczenia, podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przekazanie przez instytucję finansującą dokumentacji kredytowej dla funduszu poręczeniowego.
 5. Fundusze poręczeniowy oferuje poręczenia dotychczasowym oraz nowym klientom banków współpracujących, którzy ubiegają się o przyznanie kredytu i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty. Żeby zaciągnąć kredyt w banku, którego spłata jest zabezpieczona m.in. poręczeniem funduszu poręczeniowego, konieczne jest posiadanie zdolności kredytowej, którą ocenia bank i fundusz po złożeniu kompletu wymaganych ów.
 6. Podstawowe kryteria udzielanych poręczeń:
  • Poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty "unijne" (z dotacją Unii Europejskiej).
  • Maksymalny poziom poręczenia wynosi w różnych funduszach około 60-70  proc. kwoty kredytu.
  • Maksymalna kwota poręczenia jest uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy i nie powinna przekroczyć na rzecz jednego przedsiębiorcy 5 proc. wartości środków, którymi dysponuje  fundusz.
  • Minimalna kwota poręczenia nie może być mniejsza niż 10 tyś zł.
  • Okres ważności poręczenia: nie dłużej niż 5 lat.
 7. poręczenia zostaje zawarta pomiędzy funduszem a instytucją finansującą.
 8. Poręczenie wygasa w przypadku:
  • upływu terminu, na jaki poręczenie zostało udzielone,
  • wykonania przez beneficjenta zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
  • zwolnienia funduszu ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w poręczeniu,
  • innych sytuacji przewidzianych prawem.

W zasadzie we wszystkich funduszach poręczeniowych poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niewykonania zobowiązania zaciągniętego przez przedsiębiorcę, a ponadto:

 • poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, administracyjne oraz zwrot na kapitale,
 • poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. C 244/2 z 01.10.2004).

Fundusze Poręczeń Kredytowych z udziałem BGK

Dane adresowe funduszy poręczeń kredytowych, których udziałowcem (akcjonariuszem) jest BGK:

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 3

50-148 Wrocław

tel. (0 71) 343 79 64

fax (0 71) 343 79 67

www.dfg.pl

e-mail: biuro@dfg.pl

Bielski Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 367

43-382 Bielsko-Biała

tel./fax: (0 33) 496 02 02

www.bfpk.pl

e-mail: bfpk@wp.pl

Bydgoski Sp. z o.o.

ul. Gdańska 32

85-006 Bydgoszcz

tel./fax (0 52) 323 11 35

www.bfpk.bydgoszcz.pl

e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl

Elbląski Sp. z o.o.

ul. Gen. J. Bema 54

82-300 Elbląg

tel./fax (0 55) 236 14 02

www.efpk.elblag.pl

e-mail: fundusz.elblag@vp.pl

Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 47

44-330 Jastrzębie Zdrój

tel./fax (0 32) 476 40 19

www.fpkj.pl/

e-mail: poczta@fpkj.pl

Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel./fax (0 75) 642 02 22

www.rfpk.prv.pl

e-mail: rfpkjelenia@karr.pl

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

ul. Strzelecka 49

61-846 Poznań

tel. (0 61) 858-10-60 (61)

fax (0 61) 858-10-62

www.fripww.pl

e-mail: fundusz@fripww.pl

Kujawsko-Pomorski Sp. z o.o.

ul. Szosa Chełmińska 26

87-100 Toruń

tel. 0-56 62 280 61 w. 20, 22, 30 i 35

www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl

e-mail: fpk@kujawsko-pomorskie.pl

Lubuski Sp. z o.o.

ul. Kupiecka 32 B

65-058 Zielona Góra

tel. (0 68) 323 96 00

tel./fax (0 68) 328 13 52

www.lfpk.pl

e-mail: lfpk@lfpk.pl

Małopolski Sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 13

33-300 Nowy Sącz

tel./fax (0 18) 444 47 96

www.poreczenia.pl

e-mail: biuro@poreczenia.pl

Mazowiecki Sp. z o.o.

ul. Mycielskiego 20

04-379 Warszawa

tel. (0 22) 840 32 35

fax (0 22) 840 32 53

www.mfpk.com.pl

e-mail: biuro@mfpk.com.pl

Opolski Regionalny Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 11/28

45-064 Opole

tel. (0 77) 441 56 20

fax (0 77) 441 56 21

www.orfpk.opole.pl

e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Podkarpacki Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 9

35-045 Rzeszów

tel./fax (0-17) 862 11 66

www.pfpk.com

e-mail: sekretariat@pfpk.com

Pomorski Regionalny Sp. z o.o.

ul. Kowalska 10

80-846 Gdańsk

tel. (0 58) 320 34 05, 320 34 06

fax (0 58) 320 36 37

www.prfpk.com.pl

e-mail: prfpk@prfpk.com.pl

Powiatowy Sp. z o.o.

Aleja Róż 2 pok. 5A

07-200 Wyszków

tel. (0 29) 743 59 36

fax (0 29) 742 25 10

www.pfpk.gnu.com.pl

e-mail: pfpk@wp.pl

Poznański Sp. z o.o.

Al. Marcinkowskiego 20

61-827 Poznań

tel. (0 61) 855 64 80 (81,82)

fax (0 61) 855 64 85

www.pfpk.pl

e-mail: biuro@pfok.pl

Samorządowy Sp. z o.o.

ul. Rynek 6

63-800 Gostyń

tel./fax (0 65) 572 36 33

www.fundusz.gostyn.pl

e-mail: fundusz@gostyn.pl

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Astrów 10

40-045 Katowice

tel. (0 32) 785 85 85

fax (0 32) 785 85 85

www.rfp.pl

e-mail: biuro@rfp.pl

Toruński Sp. z o.o.

ul. Wały gen. Sikorskiego 12

87-100 Toruń

tel./fax (0 56) 611 86 97

www.tfpk.torun.pl

e-mail: fundusz@tfpk.torun.pl

Zachodniopomorski Regionalny Sp. z o.o.

ul. Św. Ducha 5 a

70-205 Szczecin

tel. (0 91) 813 01 10

fax (0 91) 813 01 11

www.zrfpk.pl

e-mail: biuro@zrfpk.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.

ul. Wł. Jagiełły 35

13-200 Działdowo

tel./fax (0 23) 697 50 52

www.poreczenia-kredytowe.info

e-mail: fundusz@poreczenia-kredytowe.info

Przydatne przepisy prawa:

 • z dnia 23 kwietnia 1964 r. – cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • z dnia 22 stycznia 2010 r.o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.),
 • z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) ,
 • „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”
 • „Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2009 roku przez , niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”, opublikowana przez Ministerstwo Finansów w 2010 r.,
 • informacji ze stron internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowej Grupy poręczeniowej o raz regionalnych i lokalnych funduszy doręczeniowych.
Autor:Karina Słowikowska 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,  aktualnie aplikantka radcowska. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie przy  obsłudze prawnej w administracji publicznej i blisko  dwuletnie w sektorze prywatnym. Z racji wykonywanych obowiązków służbowych, ale również zainteresowań, posiada praktyczną znajomość prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego. Aktualnie pogłębia wiedzę z zakresu programów  pomocowych Unii Europejskiej.

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości