Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/09/27 10:41:42
E-procurement – zamówienia zdefiniowane na nowo

E-procurement to inaczej zakupy dokonywane drogą elektroniczną. ę innowacyjną formę składania zamówień spotykamy nie tylko w środowisku przedsiębiorstw, ale także w administracji publicznej. I choć wdrażanie elektronicznych zamówień odbywa się w Polsce powoli, to już dziś warto poznać ich zalety, takie jak niższe zakupów, szybsza obsługa procesu czy mniejsze zaangażowanie personelu w obsługę transakcji.

Wdrożenia e-procurement w firmach wydaje się czymś normalnym, można bowiem powiedzieć, że przedsiębiorstwa w sposób naturalny dążą do ograniczenia kosztów wytworzenia produktów i usług, aby zwiększyć zysk z ich sprzedaży. Stąd też, siłą rzeczy, poszują tańszych produktów i usług na rynku. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i rosnące standardy wydatkowania środków publicznych powodują jednak, że także administracja publiczna zmienia sposób wydatkowania środków, dostrzegając zalety zamówień elektronicznych. Podstawowym impulsem do zastosowania e-procurement zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach są oszczędności  na kosztach postępowania (do 50% w porównaniu do modelu tradycyjnego), jak i na kosztach zakupu produktów czy usług (10-20% taniej niż przy zakupach tradycyjnych).

E-procurement to w praktyce różne narzędzia wykorzystywane do dokonywania zakupów drogą elektroniczną, które występują zarówno w formie mniej złożonych aplikacji internetowych, pozwalających na dokonanie jednorazowych zakupów, jak również w postaci złożonych systemów do zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie czy urzędzie (z wbudowanym bazami danych, raportami, etc.).  Kluczowymi zaletami elektronicznych zakupów są: pełna automatyzacja procesu zakupowego (od zapytania ofertowego po płatność za dostawę), łatwiejsze zarządzanie procesem zakupowym (koordynacja planowania, budżetowania oraz monitorowania procesu zakupów), asortymentu oraz dostawców (opracowanie standardowych wymagań dla produktów oraz usług np. skład, gwarancja, czas dostawy, ważności oraz wymagań wobec dostawców). Taka forma realizacji zamówień gwarantuje też większą przejrzystość i konkurencyjność.

Chociaż urzędnicy i przedsiębiorcy coraz częściej dyskutują o e-procurement, to wciąż takie rozwiązanie napotyka w praktyce na liczne bariery. O ile stosunkowo łatwo można zlikwidować takie przeszkody, jak przyzwyczajenie do tradycyjnego procesu zakupowego czy brak wiedzy o sposobach funkcjonowania e-procurement, to inne trudności są już trudniejsze do usunięcia. Chodzi tu przede wszystkim o brak środków finansowych, np. na zakup podpisu elektronicznego czy brak wypracowanych standardów wykorzystania dokumentacji elektronicznej. Niebagatelną rolę może też odgrywać brak zaufania do uczciwości zarówno kupującego, jak i dostawcy.

Zakupy tradycyjne a elektroniczne?

Zanim przejdziemy do opisu procesu zakupowego z wykorzystaniem narzędzi e-procurement, przypomnijmy kilka mankamentów tradycyjnego procesu zakupowego. Jednym z największych jest długi czas trwania całego procesu, innym – nadmierna biurokracja (tworzenie dokumentów w komputerze, następnie ich drukowanie i wpinanie do segregatorów itd.), a jeszcze innym – nadmierne zaangażowanie zasobów (operacyjnych, kadrowych, finansowych).

Między innymi te wady stały się impulsem do wprowadzenia w procesie zakupowym zmian i wytworzeniem rożnych narzędzi e-procurement, które w odróżnieniu od tradycyjnego procesu zakupowego skracają czas dokonywania zakupów, jak i umożliwiają wykonywanie kilku czynności zakupowych (np. wybieranie kryteriów wyboru wykonawców z równoczesnym wyszukiwaniem w bazie odpowiednich podmiotów oraz generowaniem zapytania ofertowego). Stosowanie takich narzędzi ogranicza biurokrację, bowiem większość formularzy tworzona jest automatycznie na bazie szablonów wypełnianych wprowadzanymi lub zapisanymi danymi.

Nie wszystkie dostępne narzędzie e-procurement rewolucjonizują do końca proces zakupowy. Zdarza się, że w administracji i w przedsiębiorstwach wciąż silna jest tendencja do gromadzenia równocześnie dokumentacji w wersji papierowej.

Czy zakupy dokonywane drogą elektroniczne są wiążące?

Zapewne czytelnika artykułu nurtuje pytanie, czy i w jaki sposób e-procurement jest możliwy z prawnego punktu widzenia, skoro nie ma papierowej dokumentacji czy podpisanej umowy z pieczątką. Jak wyciągać konsekwencje prawne w przypadku niewłaściwej realizacji zamówienia? W odniesieniu do automatycznego procesu zakupowego zastosowanie mają przede wszystkim przepisy następujących aktów prawnych:

1. Ustaw o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wprowadzająca pojęcie „umowy na odległość”. Ustawowa definicja umowy na odległość zawiera cztery elementy, które muszą zostać spełnione łącznie, by do danej umowy można zastosować przepisy ustawy. Te elementy to:

 • strony umowy: „” i "konsument",
 • zawieranie umowy bez jednoczesnej obecności tak określonych stron,
 • zawieranie umowy odbywa się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • musi w ten właśnie sposób zorganizować swoją działalność. 

2. cywilny w art. 70. rozstrzyga, iż pomiędzy stronami może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu, wskazując jednocześnie wymogi jakim powinna odpowiadać aukcja lub przetarg, w tym m.in.:

 • W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.
 • Organizator od chwili udostępnienia warunków, a od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.
 • złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
 • Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy.
 • złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.
 • Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 • W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).
 • Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek została zawarta, lub dający zlecenie.
 • Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

Ponadto cywilny w art. 66. wprowadza sposób zawierania umów pomiędzy stronami w trybie ofertowym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (Istotnymi postanowieniami umowy są takie postanowienia, bez określenia których nie może dojść do skutku np. cena, ilość towaru itp.). może być złożona w dowolnej formie ( ustnej, pisemnej, elektronicznej itp.). złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.   jest związany złożoną przez siebie ofertą, co oznacza, że oferty ma prawo tak długo skorzystać z niej (przyjąć jej warunki), jak długo wiąże ona oferenta. Z chwilą przyjęcia oferty następuje zawarcie umowy. składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 

 • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, 
 • skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty,
 • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy,
 • metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie,
 • językach, w których może być zawarta,
 • kodeksach etycznych, które stosuje oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. Jeżeli nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 

E-procurement w sferze publicznej

Administracja publiczna dopiero od niedawna stosuje narzędzie e-procurement do udzielania zamówień publicznych. Wprowadzenie narzędzi e-procurement do zamówień publicznych to efekt zmian w Prawie Zamówień Publicznych, czyli w podstawowym akcie prawnym regulującym zasady i tryby udzielania zamówień na realizację zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Przepisy dotyczą także przedsiębiorstw, jeżeli ich udziałowcami jest administracja publiczna lub w zdecydowanej większości posługują się środkami publicznymi. Narzędzia e-procurement w odniesieniu do administracji publicznej podzielić możemy na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią narzędzia do centralnego zarządzania procesem udzielania zamówień (model systemu informatycznego, który dotychczas nie został w Polsce wdrożony). To zintegrowany informatyczny system zamówień publicznych, służący wszystkim stronom uczestniczącym w postępowaniach przetargowych (zarówno zamawiającym i wykonawcom, jak i instytucjom kontrolującym udzielanie zamówień). Twórcą i administratorem systemu jest administracja publiczna szczebla centralnego.  System w zależności od rodzaju użytkownika oferuje rożne funkcje. Na etapie wyboru trybu przez zamawiającego pełni rolę informacyjno-doradczą z możliwością przeprowadzenia symulacji. Na etapie przeprowadzania postępowania jest uzupełniany o funkcje do administrowania i kontroli postępowania. Typowe funkcjonalności systemu:

 • pełni rolę doradczą na etapie konstruowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
 • pozwala na integrację z innymi rejestrami administracji centralnej (ZUS, REGON),
 • wspiera przeprowadzanie postępowań w następujących trybach: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, zapytanie o cenę, dialog konkurencyjny,
 • system posiada uaktualnianą na bieżąco bazę przepisów prawnych,
 • system przeprowadza na bieżąco ewaluację przebiegu postępowań w nim zarejestrowanych i przeprowadzanych, podpowiadając użytkownikom prawidłowe rozwiązania,
 • system posiada wbudowane i automatyczne formularze sporządzane podczas postępowań,
 • system gromadzi ogłoszenia o zamówieniach publicznych oraz dystrybuuje  te informacje wśród użytkowników,
 • w system wbudowane są statystyki przedmiotów zamówienia, zamawiających oraz wykonawców,
 • system posiada wbudowany i zautomatyzowany moduł raportowania czynności wykonywanych przez użytkownika,
 • system posiada moduł do komunikacji, rozsyłania pism, ogłoszeń, itp.[1]

System zarządzania zamówieniami publicznymi zatrzymał się na etapie koncepcji, a do jego wdrożenia prowadzi długa droga. Taki system zamówień publicznych, stanowiący element szerszego systemu e-government to rozwiązanie przyszłości, które na pewno przyśpieszy i usprawni proces zamówień publicznych.

Drugą grupę narzędzi stanowią te wprowadzone ustawą Prawo zamówień publicznych. Są to:

 • Aukcja elektroniczna, która nie jest samodzielnym trybem udzielenia zamówienia publicznego, ale stanowi dodatkowy etap następujący po przeprowadzeniu oceny ofert w ramach podstawowej procedury postępowania. Prawo zamówień publicznych przewiduje ograniczenia w stosowaniu tej procedury. Aukcja elektroniczna może zostać przeprowadzona w każdym postępowaniu prowadzonym w jednym z 3 trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Aukcja może zostać przeprowadzona jedynie wówczas gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli zostały złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 • Licytacja elektronicznato tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji. Oferty nazywane są postąpieniami. Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów zamówienia, który może być stosowany tylko w razie zaistnienia określonych przesłanek. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli: przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w odrębnych przepisach. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wyznaczony przez zamawiającego składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni. Kwalifikacja wykonawców do dalszego udziału w licytacji odbywa sie na podstawie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający ma obowiązek zaprosić do składania ofert wszystkich tych wykonawców, którzy spełniają przedmiotowe warunki. W zaproszeniu tym określa ponadto związania wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę. wykonawcy powinna zostać złożona w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Tak złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie zaoferowanej ceny. złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Do momentu zamknięcia licytacji zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikacje wykonawców. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, zawierając z nim umowę.

Aukcja oraz licytacja są narzędziami ogólnodostępnymi dla wszystkich zamawiających, pozwalającymi na przyśpieszenie procedury udzielania zamówienia, niestety ciągle pomimo dostępu do podpisu elektronicznego oraz dedykowanych platform przetargowych (np. Polska Platforma Przetargowa) wykorzystywanym w ograniczonym stopniu.

Zdjęcie: C.Ferrari/sxc.hu

E-procurement w sferze komercyjnej

E-procurement w sferze komercyjnej to tworzenie powiązań między firmami za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodzących pomiędzy firmami i określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych. Systemy B2B tworzą segmenty rynku będące alternatywną dla tradycyjnych kanałów dystrybucji.

Rynek B2B to przede wszystkim następujące narzędzia: aukcje elektroniczne; katalogi sprzedawców dostępne w Internecie, jak również w ekstranetach; możliwość zawierania bezpiecznych transakcji dzięki autoryzacji i kontroli uczestników; przejrzyste katalogi i wyszukiwarki ofert; rozbudowane systemy składania zamówień umożliwiające śledzenie procesu zakupowego – zgłoszenie zapotrzebowania, zamówienie, odbiór, rozliczenie faktury. Ciekawymi narzędziami e-procurement w sferze komercyjnej są wirtualne przetargi oraz wirtualne targi.

Wirtualne przetargi to internetowa platforma, za pomocą której dokonywana jest  transakcja zakupu towaru lub usługi przez nabywcę od dostawcy, który wyniku przeprowadzonej aukcji złożył najkorzystniejszą ofertę. Wirtualne targi wykorzystują narzędzie aukcji odwrotnej tzn. uczestnicy aukcji w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferują coraz to niższe ceny za produkt czy usługę. Wirtualne targi mogą mieć charakter otwarty (kiedy każdy zainteresowany podmiot spełniający kryteria dostępowe może przystąpić do przetargu) lub charakter zamknięty (kiedy zamawiający kieruje zaproszenia do udziału w przetargu do wybranych podmiotów funkcjonujących na rynku i tylko te podmioty mogą składać oferty). Wirtualne przetargi są narzędziem podobnym do licytacji elektronicznej (trybu zamówień publicznych), z tym, że zamawiający ma możliwość większej swobody w definiowaniu przetargu, w tym dodawania innych niż cena kryteriów oceny ofert (tzw. atrybutów).[2]

 

PRZYKŁADOWY OPIS KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ:

PRZYGOTOWANIE:Zamawiający loguje się na profilu użytkownik platformy przetargowej i konfiguruje przetarg, generując ogłoszenia o przetargu lub zaproszenia do przetargu – Zamawiający wskazuje podmioty, do których chce wysłać zaproszenie  –  Zamawiający wysyła zaproszenia – Wykonawcy wypełniają elektroniczne wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu – System automatycznie weryfikuje spełnienie warunków dostępu przez wykonawców – Zamawiający potwierdza w systemie dopuszczenie do udziału w przetargu i powiadamia wykonawców (podaje im loginy i hasła do udziału w przetargu).

REALIZACJA:Zamawiający oraz wykonawca logują się na konta użytkownika portalu przetargowego – System uruchamia przetarg o wskazanej godzinie – Wykonawcy składają oferty na elektronicznych formularzach – System generuje na bieżąco informacje o przebiegu przetargu – System we wskazanym czasie kończy przetarg  – System tworzy listę rankingową wykonawców – Zamawiający akceptuje lub odrzuca wykonawców – System informuje automatycznie Wykonawców o akceptacji lub odrzuceniu – Wykonawca potwierdza elektronicznie złożoną ofertę –  System automatycznie generuje i rozsyła ogłoszenia o dokonaniu wyboru wykonawcy.

ZAKOŃCZENIE:System generuje raport z e-usługi – Zamawiający i wykonawca pobierają raport na dysk lokalny lub mają do niego dostęp w zakładce archiwum w koncie użytkownika - Zamawiający i wykonawca wylogowują się z konta użytkownika.

Wirtualne argisą pewnym odpowiednikiem tradycyjnych targów – to miejsca, gdzie prezentuje się produktu i usługi oraz dokonuje transakcji kupna i sprzedaży. Wirtualne targito tematyczna ekspozycją, w trakcie której odwiedzający może zapoznać się z produktami i usługami, oferowanymi i prezentowanymi przez wystawców. Wirtualne targi przygotowywane są w formie systemu informatycznego udostępnianego poprzez dedykowany portal internetowy. Wyróżnia się trzy grupy użytkowników wirtualnych targów: odwiedzający, wystawcy (podmiot zarejestrowany jako uczestnik targów, prezentujący różnorodne produkty i usługi w wirtualnym stoisku wystawienniczym), organizator targów (administrator portalu). Korzystający z wirtualnych targów ma możliwość odwiedzania stoisk wystawienniczych, zostawiania komentarzy, zapoznawania się z zakresem produktów i usług wystawcy, udziału w aukcjach. Z kolei wystawca ma możliwość prezentowania i reklamowania swoich produktów i usług, które są bezpośrednio związane z zakresem jego działalności, w wirtualnym stoisku wystawienniczym, organizowania aukcji, prowadzenia korespondencji z wystawcami, a także do edycji, przechowywania i usuwania wszelkich wiadomości od odwiedzających. Wirtualne targi są jeszcze mało rozpowszechnionym narzędziem e-procurement, rzadko wykorzystywanym do prezentowania i kupowania produktów i usług.

Wirtualne targi mogą funkcjonować jako:

 • targi ogólne – targi o charakterze prezentacyjnym lub informacyjnym, organizowane dla różnych branż;
 • targi branżowe – targi o charakterze prezentacyjnym lub informacyjnym organizowane dla określonej branży lub branż współpracujących;
 • targi inwestycyjne – targi prezentacyjne poprzedzające ogłoszenie przez inwestora przetargu na wykonawców poszczególnych etapów inwestycji (formuła preselekcji do wirtualnego przetargu);
 • targi produkcyjne – targi organizowane przez producenta w celu oceny i wyłonienia podwykonawców określonych komponentów wytwarzanego produktu.

Przykładem wirtualnych targów jest Online Expo. Poszczególne targi tematyczne funkcjonują na portalu internetowym www.onlineexpo.com w ciągu 10 dni. Każda impreza wystawiennicza organizowana przez Online Expo jest wspierana kampania reklamowa w najważniejszych i najbardziej popularnych mediach, w tym w prasie i Internecie. Targi Internetowe Online Expo posiadają pawilony tematyczne zawierające wirtualne stoiska wystawców.

E-procurement w praktyce

Przykładowe narzędzia e-procurement dostępne w Polsce:

 • www.marketplanet.pl Marketplanet oferuje rozwiązania w zakresie organizacji zakupów w przedsiębiorstwach. Działa od 2001 roku. Podstawowe narzędzie: aukcja elektroniczna to moduł pozwalający na przeprowadzanie licytacji i aukcji elektronicznych wieloparametrowych, zarówno jako zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania zakupowego.
 • www.onlineexpo.com- Online Expo jest największym międzynarodowym organizatorem Targów w Internecie. Poszczególne targi tematyczne funkcjonują na portalu internetowym www.onlineexpo.com przez okres 10 dni. Każda impreza wystawiennicza organizowana przez Online Expo jest wspierana kampanią reklamową w najważniejszych i najbardziej popularnych mediach, w tym w prasie i Internecie. Targi Internetowe Online Expo posiadają pawilony tematyczne zawierające wirtualne stoiska wystawców. Obecnie Online Expo jest obecne w sześciu następujących krajach: Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Słowacja.
 • www.PROe.biz- PROe.biz to oprogramowanie służące do realizacji przetargów on-line. Umożliwia dokonywanie zakupów po obiektywnych cenach, o połowę obniża transakcji i nakład czasu. W środowisku PROe.biz do 15.7.2009 zrealizowano z sukcesem ponad 16 000 przetargów dla więcej niż 900 podmiotów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Oprogramowanie PROe.biz obsługuje sześć wersji językowych.
 • www.ppp.pwpw.pl- Filarami oferty Polskiej Platformy Przetargowej są elektroniczne licytacje i aukcje, zakupy katalogowe oraz doradztwo i raporty zakupowe.
 • www.netbrokers.pl- Internetowa Giełda NetBrokers jest największa w Polsce platforma skierowana do firm działających na rynku rolno-spożywczym. Jej misją jest dostarczanie informacji branżowych oraz oferowanie platformy umożliwiającej składanie ofert handlowych. Platforma NetBrokers jest profesjonalnym narzędziem biznesowym. Platforma pozwala na prezentacje oferty szerokiemu gronu partnerów handlowych, nawiązania kontaktów z firmami działającymi w tej samej branży.
 • www.ideaporta.pl- W pełni samoobsługowa platforma B2B dla rynku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Podstawowe moduły tego rozwiązania to: giełda kooperacji B2B; platforma aukcyjno - przetargowa i ofertowa; elektroniczny towarów i usług; otwarta baza kontrahentów; grupy zadaniowe użytkowników; optymalizacja kontraktów; monitoring i raportowanie.

Do innych rynków elektronicznych w Polsce można zaliczyć: www.gielda-odpadow.pl odpadami przydatnymi innym firmom do produkcji); www.poee.pl– energia elektryczna (sprzedającym jest Elektrownia Bełchatów II), www.wgt.com.pl– giełda towarowa, www.greenmarket.pl– owoce i warzywa oraz witryny spełniające role tablic ogłoszeń B2B: www.aukcjeb2b.pl; www.b2b.ebiznes.org.pl; www.b2b.ebusiness24.pl.

[1]O. Szumski, E-procurement. System elektronicznych zamówień publicznych, Warszawa 2007 rok.

[2]Zalecana lektura: M. Kaplan, J. Zrnik, Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm, Gliwice 2007 r.

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości