Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Działania i inicjatywy wspierające rozwój innowacyjności
Działania i inicjatywy wspierające rozwój innowacyjności

  • KET (Key Enabling Technologies - kluczowe technologie wspomagające w UE)

Kluczowe Technologie Wspomagające (KET) zidentyfikowane w 2009 r. przez Unię Europejską (Komunikat Komisji Europejskiej „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”) w celu ich potencjalnego wpływu w umacnianiu w Europie w zasobów przemysłu oraz innowacji.

KET zostały uznane za odgrywające coraz bardziej istotną rolę w rozwoju bazy przemysłowej i technologicznej, niezbędnej do realizacji inteligentnego i zrównoważonego rozwoju i sprzyjającej włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy Europy. Mają ponadto kluczowe znaczenie dla wzmocnienia zdolności Europy w zakresie innowacyjności i rozwoju nowych produktów i usług potrzebnych do inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w Europie.

Zgodnie z zaleceniami grupy wysokiego szczebla ds. KET, cel „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” pozwoli na traktowanie kluczowych technologii wspomagających jako kluczowego priorytetu programu „Horyzontu 2020”, zwracając uwagę na ich znaczenie dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Obejmuje on oddzielny budżet opiewający na kwotę 6663 mln EUR przeznaczony na kluczowe technologie wspomagające w zakresie fotoniki, mikro- i nanoelektroniki, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcyjnych i przetwórczych. W ramach zintegrowanego podejścia do KET, zapewnione zostanie specjalne wsparcie dla działań wykorzystujących skumulowane korzyści płynące z połączenia szeregu KET, w szczególności poprzez wspieranie zakrojonych na szerszą skalę projektów pilotażowych i demonstracyjnych.

Więcej informacji

 

  • Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area - ERA)- jednolityobszar badawczy otwarty na świat w oparciu o rynek wewnętrzny, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej cyrkulacji (jednolity rynek europejski dla badań i rozwoju). Poprzez ERA, Unia i jej państwa członkowskie będą wzmacniane pod względem naukowym i technologicznym, a także ich konkurencyjności i zdolności do wspólnie rozwiązania wielkich wyzwań.

Więcej informacji

 

  • Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) - wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. SEE stanowią zachętą inwestycyjną, przyczyniając się do zwiększonego napływu nowych projektów do Polski. Funkcjonowanie Stref planowane jest do 2026 r.

Więcej informacji

 

  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – inicjatywa Unii Europejskiej zmierzająca do stworzenia europejskiej organizacji naukowej na wzór MIT, będącej przeciwwagą dla niej. EIT jest organem stworzonym specjalnie w celu promowania edukacji (szkolnictwa wyższego), badań i innowacji. Skupia się głównie na wspieraniu konwergencji trzech elementów trójkąta wiedzy w celu osiągnięcia jednego celu: wzrostu gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności Europy poprzez wzmacnianie potencjału innowacyjnego UE i jej państw członkowskich.

Więcej informacji

 

  • Inteligentne specjalizacje - obszary tematyczne o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, na których będzie koncentrowała się interwencja PO IR. Podstawą dla identyfikacji ww. specjalizacji na poziomie krajowym będą dokumenty takie jak: Program Rozwoju Przedsiębiorstw, który uwzględniać będzie wyniki badania Foresight technologiczny przemysłu w Polsce - InSight2030, a także Krajowy Program Badań. Na poziomie regionalnym inteligentne specjalizacje wskazywać będą: strategie rozwoju województw lub regionalne strategie innowacji.

Więcej informacji

 

  • KNOW - krajowe naukowe ośrodki wiodące, to jednostki flagowe polskiej nauki wybierane w procedurze konkursu przez MNiSW. Jednostki z tym statusem będą koncentrować największy kapitał badawczy i dydaktyczny, skupiać najwybitniejszych naukowców, doktorantów i studentów, kreując silne ośrodki, zdolne konkurować w Europie i na świecie.

Więcej informacji

 

  • TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies,) - Europejska Sieć Agencji Wspierających Innowacje jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje działające na rzecz wsparcia i promocji europejskiego potencjału gospodarczego poprzez propagowanie innowacyjnych produktów, procesów i usług. Celem TAFTIE jest rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz wspieranie udziału przedsiębiorstw w międzynarodowych projektach dotyczących innowacji oraz badań i rozwoju.

Link do strony głównej TAFTIE

 

  • PRO INNO Europe 

Inicjatywa Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczość i Przemysłu, której głównym celem jest stanie się czołowym punktem na rzecz analiz polityk w zakresie innowacyjności oraz współpracy w zakresie polityk w Europie poprzez wymianę najlepszych praktyk a także tworzenie podwalin dla rozwoju polityki w zakresie innowacyjności.

Inicjatywa składa się z 5 bloków dostarczających analiz, benchmarkingu oraz narzędzi rozwoju, aby wzmocnić i rozwijać polityki innowacyjności oraz wszelkie środki mające na celu nawiązanie współpracy między jednostkami publicznymi zajmującymi się tworzeniem polityki.

Więcej informacji


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości