Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
PARP dla klastrów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do pionierów zarówno w obszarze transferu wiedzy i upowszechniania idei klasteringu w Polsce, jak i udzielania bezpośredniego wsparcia na rzecz rozwoju klastrów. Ta działalność, sięgająca jeszcze 2005 roku, daje silne podstawy do aktywnego zaangażowania PARP w kształtowanie i wdrażanie głównych kierunków polityki klastrowej. Oto kilka przykładów:

  • PARP była inicjatorem powołania a następnie koordynowała prace Grupy roboczej ds. polityki klastrowej (2011-2012).Grupa wypracowała rekomendacje, które stanowiły podstawę dla decyzji w zakresie polityki klastrowej zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W skład Grupy weszli przedstawiciele krajowych instytucji publicznych, w tym ministerstw i agend rządowych, oraz regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców i klastrów, a także eksperci. W pracach Grupy uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci zagraniczni.
  • PARP współtworzyła dokument Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020, który legł u podstaw projektowania obecnej polityki klastrowej. Rekomendacje, zawarte w Raporcie stanowią jedno z ważniejszych źródeł wniosków i informacji, które zostały uwzględnione w dokumentach strategicznych i wykonawczych, m.in. w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw.
  • PARP przygotowała propozycje dotyczące mechanizmów koordynacji systemu wsparcia rozwoju klastrów Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (marzec 2014).
  • PARP regularnie przedkłada propozycje zapisów, opinie i rekomendacje do projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych w odniesieniu do problematyki klastrowej.
  • PARP na stałe współpracuje z partnerami instytucjonalnymi szczebla krajowego i regionalnego w obszarze klastrów (m.in. ministerstwa, JST).
  • PARP jest autorem systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych i aktywnie wspiera Ministerstwo Rozwoju – Organizatora Konkursu – w procesie wyłaniania najlepszych klastrów w Polsce.

Agencja od lat jest aktywnym partnerem instytucji wspierających rozwój klastrów także na poziomie europejskim. Na przykład w latach 2006-2012 PARP była zaangażowana w trzy projekty międzynarodowe dedykowane problematyce klastrowej. Były to: INNET (2006-2009), TACTICS (2009-2012), NGPExcellence cluster (2010-2012).Celem tego ostatniego była m.in. analiza klastrów i programów ich wspierania realizowanych w poszczególnych krajach oraz wypracowanie, na podstawie silnych i słabych stron badanych podmiotów, wzorcowej polityki i instrumentów wspierania rozwoju klastrów. PARP bierze także udział w inicjatywach realizowanych w obszarze Morza Bałtyckiego i państw Grupy Wyszehradzkiej.

Obecnie PARP jest członkiem TCI The Global Practitioners Network for Competitiveness, Clusters and Innovation (Globalna Sieć Ekspertów na rzecz Konkurencyjności, Klastrów i Innowacji) - wiodącej światowej sieci, która prowadzi aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie różnych form wspierania klastrów.

W ostatnich latach PARP przeprowadziła szereg działań dedykowanych podnoszeniu wiedzy i świadomości o problematyce rozwoju klastrów a także promocji najlepszych praktyk – krajowych i zagranicznych. Agencja miała też możliwość udzielania bezpośredniego wsparcia finansowego na realizację projektów klastrowych zgłaszanych przez koordynatorów klastrów, a jego wartość wyniosła ponad 491 mln zł.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości