Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Oferta PARP dla Instytucji Otoczenia Biznesu
Oferta PARP dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Oferta PARP dla instytucji otoczenia biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aktywnie wspiera instytucje otoczenia biznesu:

 • jako koordynator Krajowej Sieci Innowacji (KSI KSU)
 • jako koordynator sieci Enterprise Europe Network
 • jako inicjator badań i analiz sektora instytucji otoczenia biznesu
 • jako twórca Portalu Innowacji

 

 

 

Krajowa Sieć Innowacji (KSI KSU)

To grupa usługodawców Krajowego Systemu Usług świadczących bezpłatnie usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, zgodnie z określonym i badanym standardem. W skład KSI wchodzą różne podmioty z różnych branż m.in. centra transferu technologii, instytuty badawcze, agencje rozwoju regionalnego, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i inne. Dodatkowo wszystkie utrzymują współpracę z co najmniej jedną jednostką naukową lub stanowią ich część. Wsparcie, jakie przedsiębiorcy uzyskują w ramach sieci punktów KSI jest pomocą de minimis.

Usługi świadczone przez KSI:

 • Przeprowadzanie audytów technologicznych – wykonanie oceny potencjału,  potrzeb technologicznych firmy, możliwości i zapotrzebowania na nowe produkty lub usługi. Audyt technologiczny jest przeprowadzany na podstawie wizyty w siedzibie klienta – przedsiębiorcy, podczas której wypełnia się formularz wizyty. Po przygotowaniu raportu z audytu, ośrodek należący do sieci KSI monitoruje dalsze kroki przedsiębiorcy. 
 • Obsługa procesu transferu technologii – w jego skład którego wchodzi przygotowanie oferty lub zapytania o technologię na podstawie wyników zawartych w raporcie z audytu, przegląd dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktów, pomoc doradcza w okresie wdrażania technologii i negocjacji między odbiorca a dostawcą oraz monitoring procesu od zainicjowania transferu do pomocy powdrożeniowej. W ramach KSI funkcjonuje Baza Danych Technologii KSI, w której można znaleźć oferty technologii oraz zapytania o technologię.
 • Usługi proinnowacyjne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, identyfikacji najnowszych technologii, pomocy w pozyskaniu źródeł finansowania zakupu i wdrożenia technologii, pomocy w założeniu firmy typu spin off oraz doradztwo w zakresie strategii konkurencyjności i innowacyjności.

Kto może należeć do KSI?

Standardy dotyczące funkcjonowania ośrodków Krajowej Sieci Innowacji w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród wymagań znalazły się:

 • Rejestracja w Krajowym Systemie Usług dla Małych  i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez PARP,
 • Posiadanie potencjału technicznego,
 • Posiadanie potencjału ekonomicznego,
 • Posiadanie systemu zarządzania jakością,
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • Świadczenie usług  o charakterze proinnowacyjnym,
 • Czytelna struktura zarządzania usługami,
 • Posiadanie oraz realizacja planu rozwoju kompetencji konsultantów KSI,
 • Posiadanie określonego zakresu zadań do realizacji usług proinnowacyjnych,
 • Prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby PARP,
 • Realizacja audytów weryfikujących standardy w częstotliwości raz na trzy lata. 

Więcej informacji o sieci znajduje sie na stronie www.

 

EEN - Sieć Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network funkcjonuje w Polsce od 2008 roku i została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. W ofercie sieci znajduje się pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich potencjału oraz zdolności innowacyjnych na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”. Oznacza to, że firmy z sektora MSP otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do usług dopasowanych do swoich potrzeb. Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom maksymalnie wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego.

Świadczymy bezpłatne usługi z zakresu:
 • dostępu do rynków zagranicznych,
 • prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i prawa krajowego,
 • prawa własności intelektualnej.
Sieć Enterprise Europe Network, licząca blisko 600 organizacji członkowskich z ponad 50 krajów na terenie UE i poza nią, jest największą tego rodzaju siecią w Europie. Wśród organizacji znajdują się izby przemysłowo-handlowe, ośrodki technologiczne, uniwersytety i agencje rozwoju.

Więcej informacji o sieci EEN można przeczytać na stronie: http://www.een.org.pl

 

Wybrane projekty badawcze PARP

Projekty badawcze i publikacje na temat instytucji otoczenia biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013
 • Global Entrepreneurship Monitor – Polska. Raport z badań 2013
 • Wspieramy dobre rządzenie (2012 r.)
 • Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym GEM na temat przedsiębiorczości i rozpowszechniania wiedzy na jej temat (2011 r.)
 • Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników (2011 r.)
 • Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją (2011 r.)
 • Raport Innowacyjność 2010 (2011 r.)
 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (2010 r. w ramach projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu)
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery (2010 r. w ramach projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu)
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, raport z badań (2010 r.)
 • Raport z badania pt. Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw (2010 r.)

Wszystkie publikacje PARP są dostępne w zakładce E-booki na Portalu Innowacji.                                                                                                                     


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości