Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Publikacje, raporty, analizy
Publikacje, raporty, analizy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kolejną edycję raportu opisującego działalność sektora instytucji otoczenia biznesu (IOB) w Polsce. Badanie przeprowadzone w roku 2014, będące podstawą do przygotowania publikacji charakteryzowało się dwoma nowościami. Po pierwsze zmieniono perspektywę opisu ośrodków. W związku z tym w raporcie czytelnicy znajdą opis IOB w Polsce nie z perspektywy pojedynczych ośrodków a aktywności większych instytucji prowadzących. Dzięki temu podejściu możliwe było dotknięcie takich kwestii jak współdzielenie zasobów między kilkoma ośrodkami działającymi w ramach jednej organizacji. Po drugie raport objął swoim zasięgiem ośrodki, których głównym zainteresowaniem jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców tj.: parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości. W raporcie znajdują się również informacje dot. inkubatorów przedsiębiorczości.

W 2014 roku identyfikuje się w Polsce łącznie 176 aktywnych ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości (funkcjonują w ramach 137 instytucji prowadzących); wśród nich wyróżniamy:

 • 42 parki technologiczne;
 • 23 inkubatory technologiczne;
 • 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
 • 46 inkubatorów przedsiębiorczości;
 • 41 centrów transferu technologii.

Wśród głównych wniosków z przeprowadzonego badania można wskazać:

 • Znaczącą poprawę infrastruktury laboratoryjnej i badawczej ośrodków,
 • Stale rozwijającą się ofertę ośrodków w zakresie usług proinnowacyjnych, pojawiają się nowe usługi a ośrodki wchodzą w nowe obszary aktywności,
 • Wzrost o 1/3 liczby firm przypadających na 1 ośrodek,
 • Wzrost zaangażowanie ośrodków w inicjatywy klastrowe.

Raport identyfikuje też główne wyzwania stojące przed ośrodkami dotyczące m.in:

 • Konieczności zwiększenia potencjału kadr poszczególnych IOB, co w perspektywie najbliższych lat powinno wpłynąć na rozszerzenie palety usług miękkich IOB,
 • Potrzeba wyrobienia nawyku (auto)monitorowania bieżących efektów działalności IOB,
 • Zwiększenie stopnia zaangażowania we współpracę i działalność w sieciach.

Pełna treść raportu.

 


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją Raportu o Ośrodkach Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Publikacja ma charakter informacyjno-popularyzacyjny. W raporcie dokonano syntetycznej charakterystyki aktywności poszczególnych typów ośrodków oraz zdiagnozowano bariery ich rozwoju. W oparciu o przeprowadzone badanie ośrodków przedstawiono też wnioski i rekomendacje dla ich dalszego efektywnego rozwoju.

"Ośrodki innowacji i przedsiebiorczości w Polsce - Raport 2012";

"Business support institutions - Report 2012" [ English].


Badanie opinii lokatorów parków technologicznych - Raport ogólny 2011

W roku 2011r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzono badanie opinii lokatorów. Jest to jeden z elementów branych pod uwagę w pełnym badaniu benchmarkingowym. Opracowuje się ją w oparciu o subiektywne oceny lokatorów w 11 kryteriach, wyrażone w skali od 1 do 5 punktów.
W toku przeprowadzonych prac udało się przeprowadzić efektywnie wywiady telefoniczne z grupą blisko 500 lokatorów, stanowiących ponad 95% całej rzeczywistej populacji lokatorów 15 parków technologicznych (łącznie 500 podmiotów).
Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem ogólnym” z przeprowadzenia badania.


Katalog promocyjny polskich instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu (2011)

Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych byłaby niemożliwa bez sprawnej i szerokiej sieci instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu. Działając na styku nauki i biznesu polskie parki i inkubatory technologiczne oraz centra transferu technologii są jednym z kluczowych czynników sukcesu gospodarki.
Wydany katalog skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej przy wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i technologii; do inwestorów, którzy poszukują ciekawych i innowacyjnych projektów inwestycyjnych a także do wszystkich, potencjalnych partnerów z kraju i zagranicy, którzy rozważają rozpoczęcie współpracy z polskimi instytucjami.
Publikacja do pobrania:
Wersja PL
Wersja ANG


Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (2010)

Przedłożona publikacja jest drugim produktem diagnostyczno-rekomendacyjnym projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. W wyniku prac eksperckich wypracowanych zostało 96 rekomendacji zmian w polskim STTiKW uporządkowanych w pięć spójnych kategorii: (1) systemowo-strukturalna, (2) regulacyjna, (3) instytucjonalno-organizacyjna, (4) świadomość i kultura innowacji oraz (5) kompetencje kadr dla innowacyjnej gospodarki. Zawartość merytoryczna jest próbą odpowiedzi na zidentyfikowane wcześniej siły motoryczne i bariery, a układ rekomendacji wynika z dyskusji i analizy oddziaływania zdefiniowanych cech w szerokim kontekście uwarunkowań tworzenia gospodarki wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej.

Wypracowane rekomendacje są dodatkowo ilustrowane przykładami zagranicznych i krajowych dobrych praktyk. Pracę kończy próba określenia eksperckiej wizji rozwoju sytemu TTiKW w Polsce oraz miejsca i roli w nim ośrodków innowacji. Prezentowana publikacja stanowi dobry przyczynek do uruchomienia ogólnopolskiej dyskusji na temat niezbędnych działań na rzecz budowy w Polsce innowacyjnej gospodarki.


 

Pomoc publiczna w parkach technologicznych. (2009)

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie form wsparcia, jakie mogą być udzielane przez parki technologiczne oraz przedstawienie przepisów prawa konkurencji w zakresie pomocy publicznej, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez parki technologiczne. W szczególności opracowanie koncentruje się na przedstawieniu zasad pomocy publicznej, które powinny być spełnione przez parki technologiczne na etapie oceny planowanej pomocy, w trakcie jej udzielania oraz w zakresie monitorowania i sprawozdawania z udzielonej pomocy. Szczególna uwaga została poświęcona tym przeznaczeniom pomocy publicznej, które pozwalają na zastosowanie uproszczonych procedur, w tym nie wymagają zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Pobierz publikację.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości